Fyzická ostraha majetku a osob

Bezprostřední ostraha areálů, ochrana osob a majetku, vstupní a výstupní režim osob a dopravních prostředků, pravidelná pochůzková činnost.

Fyzická ochrana je činnost poskytující ochranu majetku i osob a zahrnuje tyto služby:
 • specializovaná ostraha obchodních domů a průmyslových objektů

 • obsluha operačních středisek (včetně kamerových systémů)

 • obsluha telefonních ústředen, podatelen a zajištění jiných administrativních služeb

 • recepční služba

 • služby hotelových detektivů

 • komplexní služby parkovišť

 • detektivní služba

 • pořadatelská služba

 • osobní ochrana osob

 • technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

 

Bezpečnostní pracovník – strážný na objektu vrátnice nebo recepce je zpravidla první osobou, se kterou se návštěvník při vstupu do areálu hlídaného objektu setká. Pracovníci ostrahy jsou v době výkonu služby řádně ustrojeni a upraveni v souladu s výstrojním řádem společnosti, službu vykonávají ve stejnokroji opatřeném služebním průkazem a jsou vybaveni věcnými obrannými prostředky. Bezpečnostní pracovníci jsou pravidelně proškolováni, odbornou způsobilost prokazují certifikátem o úspěšném vykonání zkoušky odborné způsobilosti s dílčí kvalifikací strážný.

 

Systém ochrany majetku spočívá zejména v plnění obecných úkolů služeb ochrany majetku a osob při ostraze objektu:

1) kontrolní propustková služba – zpravidla na pevných stanovištích

 • zamezení neoprávněného vstupu (odchodu) osob nebo vjezdu (výjezdu) motorových vozidel so objektu a mimo objekt
 • kontroly osob a dopravních prostředků s cílem zjištění neoprávněného vnášení a vynášení nebo přepravy věcí

2) kontrolní činnost zabraňující rozkrádání, ztrátám, poškozování, zničení či zneužívání majetku spočívá především v

 • kontrole uzamčenosti dveří a oken

 • kontrole neporušenosti obalů

 • kontroly úplnosti zařízení, vybavení apod.

3) ostraha doplněná pochůzkovou činností zaměřená na plnění následujících úkolů

 • nedovolit vstup a odchod nepovolaných osob a vjezd a výjezd neoprávněných vozidel do objektu a mimo objekt spolu s nedovoleným vnášením a vynášením nebo přepravou věcí mimo kontrolní propustkovou službu

 • zabránit vzniku mimořádných událostí nebo zmenšit jejich následky v objektu (požár, výbuchplynu, únik vody, živelné pohromy)

4) realizace zásahů – bezpečnostních opatření při mimořádných událostech silami bezpečnostních pracovníků nebo s jinými subjekty (Policie ČR, hasiči)

 • doplňková opatření realizovaná po dohodě s vedením objektu

 • systém opatření prevence a opatření při vzniku mimořádných situací a krizových jevů v objektu a jeho bezprostřední blízkosti

5) vyrozumění instituce poskytující první pomoc, jako jsou havarijní služby (voda, plyn, energetika), záchranné zdravotní služby apod.

6) obsluha EPS a kamerového systému, vedení dokumentace

Ke zkvalitnění fyzické ostrahy a ke kontrole strážných provádějících ostrahu, naše firma na střežený objekt zdarma instaluje "Systém obchůzkové kontroly". Po objektu jsou rozmístěny kontrolní body a ostraha je vybavena snímačem, se kterým musí projít předem stanovenou trasu a tímto snímačem pak snímá data z jednotlivých kontrolních bodů. Data ze snímače jsou pak přenesena do počítače, který zobrazí datum, přesný čas, číslo kontrolního bodu, číslo strážného apod.

 

V roce 2010 - 2011 investuje HEROS GROUP s.r.o. do vzdělávání firemních zaměstnanců částku 528.000 Kč.

Od 1. 8. 2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Od října 2010 probíhají v naší firmě zkoušky odborné způsobilosti pro dílčí kvalifikaci STRÁŽNÝ.

Po úspěšném složení písemných a následně ústních testů, získá zaměstnanec osvědčení dílčí kvalifikace "Strážný". Do konce června roku 2012 musí složit tuto zkoušku všichni zaměstnanci, kteří vykonávají ostrahu majetku a osob. Bez osvědčení dílčí kvalifikace strážný, nemůže zaměstnanec tuto práci dále vykonávat.

Obsah pravidelných školení je zaměřen na

 • provádění ochrany a ostrahy majetku a osob

 • uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR

 • aplikování právních základů bezpečnostní činnosti

 • kontrolu osob na vrátnicích, branách a vlečkách (zaznamenávání průchodů a průjezdů, vydávání klíčů apod.)

 • pochůzkovou a kontrolní činnost ve střežených objektech

 • dozor v objektech a na veřejných prostranstvích

 • provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení škod a ztrát na majetku a zdraví osob

 • používání věcných bezpečnostních prostředků

 • vedení dokumentace o ostraze, pátrání, kontrolách, poskytnutých službách

 • právní základy bezpečnostní činnosti

 • bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochrana a zásady poskytování první pomoci

Kontaktujte nás

Patrik Kopečný

operátor dohledového centra
+420 608 955 501
info@heros.cz

Kontaktní formulář

Zajímá vás vaše Bezpečnost

Dohledové centrum 24 nonstop 608 955 501